Putno osiguranje

Triglav osiguranje

Izleti i putovanja u inostranstvo su bitno bezbri??niji, ako se unapred pobrinemo za za??titu u obliku polise putnog osiguranja Triglav a.d.o.

Pored finansijske sigurnosti u okviru dogovorene sume osiguranja (za pokri??e tro??kova nu??nog le??enja i tro??kova prevoza), polisa Vam omogu??ava i besplatnu pomo??, odnosno asistenciju.
Ne dozvolite da Vam nepredvi??ena nezgoda ili bolest poremete planove, osigurajte se sa polisom Triglav Osiguranja i takve situacije bezbolno i efikasno ??prevazi??ite.

Putujte bezbri??no!