Sa nama

Ljubav jednog mladog ??oveka prema dizajniranju poslovnih putovanja na druga??iji na??in, po va??oj meri, prema Vama. To je motiv s kojim je 2014. godine nastala agencija Travel Design.

Danas, mi smo tim koji karakteri??e nesvakida??nji spoj- mladost, iskustvo, inovativne ideje i velika ljubav prema poslu. Programe putovanja??na??kongrese, stru??ne skupove, sajmove i seminare realizujemo ??irom Evrope i sveta.

Sa nama dobijate poseban pristup, jer je i za nas ovaj posao ne??to posebno. Svako novo putovanje za nas je novi izazov i dizajniramo ga zajedno.


Sa nama:

- za samo 4 godine preko 3.000 klijenata putovalo je na presti??ne svetske kongrese, seminare, stru??ne skupove i sajmove ??irom sveta.
- avio prevoz, hotelski sme??taj, kotizacije, transfere, fakultativne aktivnosti dizajnirate prema sopstvenim afinitetima
- putujete komotno, ??arter letom u vreme koje Vama najvi??e odgovara
- po povratku s poslovnog putovanja jo?? dugo pamtite tu jedinstvenu atmosferu, jer ??e Vas pratiti na??i visokostru??ni, pa??ljivo birani vodi??i, a zarad Va??eg komfora na samoj destinaciji anga??ujemo i pomo??no osoblje.
- nema tipskih programa, svaki dizajniramo iznova - prema Vama
- ne??ete propustiti ni??ta ??to je bitno, mi ne??emo propustiti ni??ta ??to Vas interesuje.

Marko Djurovic Travel Design

???Za mene kongresni turizam je najlep??a grana turizma jer meni i ljudima sa kojima i za koje radim on daje priliku da spajamo posao i zadovoljstvo. Izuzetno volim to ??to radim i to me svakog jutra pokre??e. Opredelio sam se za mlad tim ??eljan znanja koji ne??e ???upasti u kalup??? poslovanja, zajedno u??imo, putujemo, pro??irujemo vidike i dizajniramo nove standarde.???

Marko ??urovi??,
direktor Travel Design
Marko Djurovic Travel Design

???Svaka destinacija, ??ak i ona koja se ponavlja, je inspiracija. Svaki put se pripremam tako ??to razmi??ljam ??ta je to ??to mene dotakne od prikupljene gra??e. Najdragocenija su mi saznanja koja dobijam iz prve ruke, od lokalnog stanovni??tva. Deljenje toga ??to (sa)znam sa onima koji nam uka??u poverenje ispunjava me ogromnim zadovoljstvom.
U??ivam da radim sa ljudima i drago mi je da na svakom putovanju oni to osete. Ovaj posao za mene je vi??e ljubav nego posao, neprekidno mi otvara neka nova vrata sveta, saznajem mnogo i samim tim se i ja menjam.???

Sla??ana Velende??i??,
Travel Design vodi??
Marko Djurovic Travel Design

???Posao kojim se bavim mi pru??a odre??eni vid slobode i upoznavanja novih destinacija, pru??a mi ulazak u sr?? gradova i zemalja. Pre svega mi omogu??ava slobodu da kreiram turu onako kako smatram da bi se klijentima najvi??e moglo dopasti. U tom momentu, kao profesoru istorije, grad, trg, ili muzej postaju moja u??ionica, a ja postajem kreator, umesto profesor! To je ujedno i najlep??i ose??aj koji profesionalni licencirani vodi?? mo??e imati.???

Vladimir Sekuli??,
Travel Design vodi??
Marko Djurovic Travel Design

???Vodi??ki poziv postoji u mojoj porodici ve?? tri generacije, moja baka, otac i o??ev stric uporedo sa svojim drugim vokacijama radili su kao turisti??ki vodi??i. I moja biografija pomalo je neuobi??ajena s obzirom na to da imam tri profesije: kao profesor istorije umetnosti i Doktor nauka na Filozofskom fakultetu, bio sam zaposlen i kao operski peva??- tenor u Horu opere Narodnog pozori??ta. Rad na sceni doprineo je mom pomalo scenskom nastupu i sa turistima, a pevanje je ne??to ??to volim da podelim sa gostima, u raznim pogodnim prilikama. Moje poznavanje istorije umetnosti i ??elja za daljim saznanjem, pomogli su mi da otkrijem brojne destinacije i da sa specifi??nim ??arom nekome ispri??am o lepim i neobi??nim stvarima koje sam upoznavao.???

Milan Prosen,
Travel Design vodi??
Verujemo da zaslu??ujete vi??e.
Sa nama Va??e kongresno putovanje iza??i ??e iz poznatih okvira.
Sa nama putujete Vi.